تسهیل حضور نیروی کار خارجی در بخش های حیاتی

نیروی های کار دارای ملیت کشور های دیگر که برای پشتیبانی از زیرساختهای حیاتی به کانادا می آیند و یا حضورشان برای بخش درمانی و امنیتی حیاتی می باشد. ممکن است از اجبار دریافت ویزای کار و طی کردن قرنطینه اجباری معاف گردند. برای این نیروهای کار خارجی داشتن ویزا های temporary resident visa (TRV) …

تسهیل حضور نیروی کار خارجی در بخش های حیاتی ادامه مطلب »