شرایط جدید دریافت ویزای کار، برای ویزیتورها

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، IRCC، معیارهای خود را برای آن دسته از ویزیتورهایی که دارای پیشنهاد کار می باشند به روز رسانی نمود. این معیارهای جدید به ویزیتورهای دارای ویزای موقت که پیشنهاد کار دارند و در کانادا حضور دارند، اجازه می دهد تا قبل از دریافت ویزای کار، در کانادا بمانند و …

شرایط جدید دریافت ویزای کار، برای ویزیتورها ادامه مطلب »